Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou Chynorany

 

   Koncepcia rozvoja školy

 

   Tento školský rok sme pokračovali v realizácii úloh a cieľov dlhodobej koncepcie rozvoja školy. V oblasti výchovno-vyučovacieho procesu žiaci dosiahli pod vedením pedagógov veľmi pekné výsledky.

   V okresných súťažiach získali: 10 prvých miest

5 druhých miest

6 tretích miest

   V krajských súťažiach získali: 2 prvé miesta

2 druhé miesta

6 tretích miest

   Do celoslovenských súťaží sa prebojovali Michal Škopek a družstvo

chlapcov – futbalistov. Michal Škopek z 9.B triedy na Majstrovstvách SR v atletike, ktoré sa konali na atletickom štadióne Dukla v Banskej Bystrici, vo vrhu guľou výkonom 12,72 m postúpil do finále a získal konečné 8. miesto.

   Družstvu futbalistov sa na 3. ročníku turnaja vo veľkom futbale Coca Cola Školský pohár podarilo postúpiť na celoslovenské finále a získať veľmi pekné 4. miesto.

   V rámci XI. ročníka „Talent Trenčianskeho kraja 2007“ bola naša škola vyhodnotená ako 3-tia najúspešnejšia základná škola v športových súťažiach v Trenčianskom kraji.

   Prevzatie ocenenia sa konalo 15. júna 2007 na Trenčianskom hrade v Delovej bašte. Touto cestou ďakujem všetkým športovcom ako aj trénerovi, pánovi učiteľovi Mgr. Petrovi Vraňákovi za úspešnú a vzornú reprezentáciu školy.

   Naša škola sa v tomto školskom roku zapojila do programu pre financovanie rozvojových projektov školských

knižníc ,,Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2006“. V septembri nám bol projekt schválený, a tak sme získali finančnú čiastku vo výške 100 000 korún. V októbri sme začali s úplnou rekonštrukciou zastaranej školskej knižnice. Zakúpili sme nové regálové zariadenia, komplexnú počítačovú zostavu vrátane komponentov potrebných na  pripojenie na internet školy a knižničného softvéru. Z pridelených finančných prostriedkov sme kúpili i nové tituly náučnej a krásnej literatúry do učiteľskej a žiackej knižnice. Po týchto úpravách sme v knižnici realizovali plánované aktivity: výstavku kníh, súťaž v prednese poézie a prózy, premietanie rozprávok s dramatizovaným čítaním, súťaž v čítaní, otvorenú hodinu z dejepisu, hodinu informatickej výchovy pre deti z materskej školy, zhotovovanie záložky do knihy... Veľkú zásluhu na realizácii projektu má vedúca školskej a žiackej knižnice pani učiteľka Mgr. Bernadetta Bubeníková a správca počítačovej siete Mgr. Milan Bednár.

   V záujme naučiť žiakov bližšie spoznávať päť najrozšírenejších a najdôležitejších druhov drevín na Slovensku (jedľa, buk, smrek, dub a borovica) sme sa zapojili do projektu ,,Stromy poznania“. S pracovníkmi štátnych lesov za účasti žiakov sme vysadili na školskom nádvorí uvedené dreviny, označili tabuľkami s ich názvami a založili tak miniarborétum. Vytvorili sme názornú pomôcku, ktorá umožní žiakom pozorovať a spoznávať rast a vývin drevín priamo v prírode. Naším cieľom bude aj naďalej vytvárať kladný vzťah mladej generácie

k prírodným hodnotám.

   V rámci projektu Otvorená škola sme realizovali už známe aktivity ako Imatrikulácia, Adventný jarmok, Jasličková slávnosť, Venček, Deň matiek,    15. ročník okresnej olympiády v ľahkej atletike, 5. ročník recitačnej súťaže ,,Beniakove Chynorany“.

Všetky aktivity sa tešia veľkej obľube. Tradične sa na nich zúčastňuje množstvo rodičov, žiakov a učiteľov. Je to pre všetky strany veľmi obohacujúce a pre nás povzbudzujúce. Prínosom projektu bolo aj organizovanie rodičovského plesu - ,,Majáles  2007“. Organizovala ho Rodičovská rada. Slávnostný otvárací valčík zatancovali naši deviataci.

   Milou udalosťou v materskej škole bola návšteva členov dychovej hudby Chynorianka. Ing. Kováčik, Pavol Gajdoš, Pavol Púchovský, Ing A.Púchovský a aj žiaci našej školy M. Bakyta a M. Toman v adventnom období prišli deťom pekným výchovným koncertom spríjemniť príchod Vianoc.

Hrou na dychové nástroje, piesňami a milým slovom o Vianociach kedysi a dnes si okamžite získali ich srdcia. Kultúrnym programom privítali deti bývalých pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ktorí boli pozvaní na

návštevu do ,,škôlky“ v rámci Mesiaca úcty k starším. Spestrením vyučovacej činnosti detí bola názorná ukážka výzdoby veľkonočných vajíčok pani Janky Paninárovej . Deti mali možnosť sledovať jej prácu a samy si jednotlivé techniky výzdoby vajíčok aj vyskúšať.

   V projekte Otvorená škola pracovali aj žiaci školského klubu detí. Za účasti

rodičov a rodinných príslušníkov zorganizovali dve podujatia – Tvorivú dielňu a Dievča ŠKD.

   Veľmi pozitívne hodnotím prácu redakčného krúžku, ktorý vedie PhDr.

Denisa Horváthová - pani učiteľka slovenského jazyka. Pod jej vedením žiaci

začali vydávať školský časopis s názvom ,,Pod lupou“ ako občasník. Veľmi

peknou, vážnou i vtipnou, ale zároveň veku primeranou formou približujú

život školy. Verím, že časopis bude vychádzať v budúcom školskom roku

ako pravidelné periodikum. Všetci sa naň už teraz tešíme.

    Pri príležitosti 70. výročia postavenia a posvätenia kaplnky ku cti Preblahoslavenej Panny Bohorodičky Pomocnej nás 8. septembra navštívili vzácni hostia: nitriansky pomocný biskup a generálny vikár v Nitre J. Ex. Mons. ThDr. Marián Chovanec, vdp. páter Kováčik a vdp. páter Kobliha. Počas slávnostnej vysviacky sa škola stala príbytkom pre milých hostí. Tu sa mohli nerušene pripraviť na slávenie Eucharistie i celú slávnosť. Z návštevy máme

príjemné duchovné spomienky, ale i pamiatku na tento deň. Pán biskup nám podaroval knižnú publikáciu – „Mariológia“ s venovaním, ktorej je sám autorom a zároveň sa podpísal ako vzácny hosť spolu s ďalšími hosťami do školskej kroniky.

 Medzi milých hostí, ktorí navštívili našu školu patrí aj prezident Slovenského orla – kresťanskej a športovej organizácie, Ing. Jozef Gálik. Prijal pozvanie na 15. ročník okresnej olympiády v ľahkej atletike. Súčasťou olympiády bolo priateľské stretnutie s vedením školy a s predstaviteľmi obce v zastúpení starostu obce Ľudovíta Košíka a jeho zástupkyne Ing. Terézie Grežďovej. Spoločne s prezidentom Slovenského orla sa rokovalo o budúcej spolupráci, úlohách a poslaní školského klubu Slovenského orla na škole, ktorý sme založili v tomto školskom roku.

   V oblasti materiálno – technického vybavenia školy sa najviac tešíme

z toho, že sme vybudovali spojovací prístrešok medzi budovami 1. a 2. stupňa.

Už dlhé roky sme pociťovali potrebu postaviť tento prístrešok, ktorý by chránil

deti pred nepriaznivým počasím. Vždy totiž pri presune do telocvične alebo do špeciálnych tried v prípade dažďa a sneženia žiaci nielenže znečistili vnútorné priestory budov, ale boli mokrí, čo ohrozovalo predovšetkým ich zdravie. Výstavbou prístreška sme odstránili túto nepriaznivú situáciu. Projektantom je náš rodák      Ing. Viliam Kováčik. Realizátorom stavebná firma Toptrade Topoľčany. Prístrešok si vyžiadal finančné náklady vo výške 889 976 korún.    

   Všetky triedy 2. stupňa sme počas hlavných prázdnin vymaľovali, zariadili novým sektorovým nábytkom, dverami a nástenkami. Sektorové skrinky a 10 písacích stolov nám dodala obchodná spoločnosť Decodom s.r.o.. Vďaka snahe a ochote napomôcť rozvoju chynorianskej školy nám pán riaditeľ Ing. Vladimír Šrámek, konateľ firmy a jeho manželka Ing. Nataša Šrámková poskytli výraznú zľavu na kúpu nábytku. Za príkladnú pomoc a spoluprácu pri obnove interiéru im aj touto cestou úprimne ďakujem.

   V školskej jedálni sme vymenili staré, prehnité okná za nové plastové s modernými vertikálnymi žalúziami. Zastaraný a už nefunkčný kuchynský robot nahradil nový, v hodnote 145 tisíc korún.

   V snahe nezaostať v modernizácii vybavenia informačno – komunikatívnymi technológiami v riadení školského stravovania zavádzame v súčasnom období počítačové spracovanie celej agendy ( skladové karty, normovanie, evidenciu stravných lístkov, platby stravníkov...).

   V materskej škole sa okrem natretia preliezok, pieskovísk a hlavnej brány okožovala ďalšia spálňa a sociálne zariadenia.

   Priestory medzi budovami 1. a 2. stupňa sme v dôsledku vybudovania spojovacieho prístrešku museli zrekonštruovať. Busta V. Beniaka ako aj 3 vlajkové stožiare majú nové dôstojnejšie miesto v strede nádvoria.

 

 

                                       PaedDr. Jana Somogyiová

                                          riaditeľka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

späť

 

o názve školy

 

 

Úspechy Školy