Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou Chynorany

 

O Názve školy

  Mimoriadne významným dňom sa stal  piatok 8. február  

Ministerstvo školstva SR v zastúpení Mgr. A. Mihálikovej udelilo našej škole čestný názov Základná škola Valentína Beniaka pri príležitosti osláv 40. výročia otvorenia novej školy. Ide o významné ocenenie, pretože čestný názov môže niesť len škola, ktorá dlhodobo dosahuje veľmi dobré výchovno-vyučovacie výsledky. O udelení názvu rozhodla komisia meno­vaná ministrom školstva na základe preukázateľne zdokladovaných výsledkov práce školy. Komisii ministerstva školstva SR bolo potrebné poskytnúť a zdokladovať prehľad o umiestnení žiakov v okresných, kra­jských a celoslovenských súťažiach, olympiádach a úspešnosti prijatia žiakov na stredné školy za posledných päť rokov. Súčasný stav a celkový pohľad na prácu posúdila aj nezávislá štátna školská inšpekcia, ktorá vykonala na našej škole kontrolnú činnosť a poskytla komisii písomné stanovisko s posúdením o celkovej práci a úrovni školy. Komisia sa oboznámila aj s medzinárodnými projektmi, ktoré uplatňujeme vo výchovno-vzdelávacom procese, s novými metódami a formami práce ako aj s mimoškolskými aktivitami. Je to teda morálne ocenenie práce a výsledkov kolektívu pedagógov a žiakov našej školy. Teší nás, že sme prvá škola v okrese, ktorá bola ocenená čestným názvom.

 

                      

           

PaedDr. Jana      Somogyiová pre­berá z rúk zástup­kyne Ministerstva školstva SR Mgr. Aleny Mihálikovej certi­fikát o udelení čestného názvu škole.

 

 

 

 

 

   Pretože názov môže tvoriť "meno a priezvisko významnej historickej osob­nosti, ktorá svojím životným dielom prispela k rozvoju vzdelanosti národa, k šíreniu myšlienok humanizmu a vlastenectva, k pokroku a vede, technike, kultúre a umení a má priamy vzťah k škole alebo miestu sídla školy", bolo pre nás jednoznačné, že škola ponesie názov po chynorianskom rodákovi a významnom básnikovi, ktorý patrí "k najväčším zjavom súdobej slovenskej poézie". Naše rozhodnutie ovplyvnila aj tá skutočnosť, že básnik osobne navštívil našu školu v máji 1968. S tým, že škola ponesie meno po spisovateľovi Valentínovi Beniakovi, muselo súhlasiť viacero subjektov. V prvom rade to boli najbližší pozostalí - dcéry V. Beniaka p. Marta Hudákova a p. Nora Krausová, ďalej pedagogická rada, rada rodičov, obecné za­stupiteľstvo, odbor školstva a prednosta Okresného úradu v Partizánskom ako zriaďovateľ.

   Udelenie čestného názvu nás oprávňuje používať vlastné symboly - škol­skú hymnu, vlajku, pečať a logo školy.

    Slávnostného aktu odovzdávania certifikátu o udelení čestného názvu a samotných osláv sa zúčastnili dcéra a vnučka spisovateľa, zástupca MŠ SR Mgr. A. Miháliková, hostia verejno - právnych inštitúcii, vrátane bývalých i súčasných pedagógov a zamestnancov školy v celkovom počte 150 účastníkov. K blahoželaniu sa pripojil prednosta Okresného úradu v Partizánskom Mgr. Pavol Horňan, primátor mesta Partizánske Ing. Ján Podmanický, ktorý si zaspomínal na svoje školské roky strávené v chynorianskej škole, a starosta našej obce Ľudovít Košík.

 

 

Deniska Vaňová, žiačka I.B triedy, víta vzácneho hosťa, dcéru básnika V. Beniaka pani Martu Hudákovú.

 

 

 

 

    Po gratuláciách sa vo vonkajších priestoroch školského areálu za zvukov fanfár vztýčila vlajka s logom školy. Z úst žiakov po prvýkrát zaznela vlastná školská hymna. Novou dominantou školského nádvoria je busta Valentína Beniaka, ktorú odhalil prednosta okresného úradu.

 

 

 

Prednosta OÚ Partizánske Mgr. Pavol Horňan pri slávnostnom akte odhalenia busty Valentína Beniaka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Dojímavý okamih zachytený objek­tívom fotoapará­tu                                        

                      - symbolické stretnutie dcéry s otcom

 

 

 

 

 

 

    Slávnostná časť vyvrcholila otvorením stálej literárnej expozície nain­štalovanej v budove 2. stupňa s názvom "Beniakov odkaz mládeži". Expozíciu otváral riaditeľ Slovenského národného literárneho múzea a Národnej knižnice v Martine Mgr. Jozef Beňovský. Prestrihnutím pásky zazneli na počesť Beniakovho odkazu básne, tóny huslí a recitácia.

 

 

 

 

 

 

Prestrihnutím symbol­ickej pásky pán Mgr. Jozef Beňovský a pani riaditeľka otvorili stálu expozíciu venovanú Valentínovi Beniakovi a tradíciám spojených s jeho menom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncepcia rozvoja školy

 

 

 Školské akcie

 

 

Projekty

 

 

Úspechy Školy

 

          Aktuálne