Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou Chynorany

 

Koncepcia rozvoja školy

O názve školy

Správa o Výchovno vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v šk. roku 2005/2006

Výročná správa 05/06

Správa o výchovno-vyučovacích výsledkoch za 1. polrok škol.. roka 2006/2007

Správa o Výchovno vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v šk. roku 2006/2007

Výročná správa 06/07

Dotazník na hodnotenie kvality školy rodičmi žiakov

Školský poriadok školy

Školský časopis

 

Ďalšie informácie

 

 

 

 

 

Kontakt:

Adresa: ZŠ V. Beniaka s MŠ Chynorany, Školská 186/13, 956 33  Chynorany

Tel: 0385424313

E-mail: škola – skola@zschynorany.edu.sk

Vedenie- riaditel@zschynorany.edu.sk

Administrátor- admin@zschynorany.edu.sk